Notaris Post Ommen

Identiteitscontrole / WWFT

De notaris is wettelijk verplicht de identiteit van cliënten te controleren en ‘ongebruikelijke transacties’ te melden. Hieronder staat informatie over de gevolgen die dit voor u heeft.

Wat is de WWFT?
Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wil de overheid witwaspraktijken en terrorismefinancieringen tegengaan. Op grond van de Wwft is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of het financieren van terrorisme.

Cliëntenonderzoek
Cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs, bij de notaris laten verifiëren. Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de notaris op grond van de Wwft verplicht verder cliëntenonderzoek te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden en niet in Nederland wonen of niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Deze worden ook wel PEP’s genoemd: politically exposed persons.

Legitimatiebewijs
De notaris moet uw identiteit vaststellen. Dat doet hij/zij aan de hand van uw geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn. Wij vragen u daarom bij elk notarisbezoek uw legitimatiebewijs mee te nemen, ook als u eerder aan de notaris uw legitimatiebewijs heeft laten zien. Het is van belang dat u het legitimatiebewijs meeneemt, dat ook in de ontwerpakte staat vermeld die door de notaris wordt toegestuurd.

Ik heb een buitenlands legitimatiebewijs. Kan de notaris mijn identiteit dan controleren?
Ja, als u in het bezit bent van een geldig buitenlands paspoort. Heeft u een ander soort legitimatiebewijs, overleg dan met ons of dit bewijs voldoende is voor de identificatie.

Mag de notaris een kopie maken van het legitimatiebewijs?
Ja, de notaris mag een kopie maken van het legitimatiebewijs en moet dit bewaren. Dat staat in de wet.

Rechtspersonen/personenvennootschappen
De verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek geldt ook bij rechtspersonen (zoals een bv, nv of stichting) en personenvennootschappen (vof, maatschap of commanditaire vennootschap).

Niet alleen de rechtspersoon zelf maar ook de bestuurder van de rechtspersoon wordt geïdentificeerd. De notaris identificeert de bestuurder aan de hand van een legitimatiebewijs.

Bij een personenvennootschap hoeven niet alle vennoten te worden geïdentificeerd. De notaris moet de identiteit controleren van onder meer de vennoten die belangrijke beslissingen nemen, voor meer dan 25% delen in de winst of meer dan 25% van de stemrechten kunnen uitoefenen.

Uiteindelijk belanghebbende

De notaris moet ook onderzoek doen naar de zogenaamde ‘uiteindelijk belanghebbende’ bij de rechtspersoon. Dat is de persoon die onder meer:

  • een belang heeft van meer dan 25% in het vermogen/kapitaal van de rechtspersoon;
  • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de rechtspersoon;
  • het feitelijk voor het zeggen heeft bij een rechtspersoon.

De notaris informeert bij de rechtspersoon naar deze personen en vraagt een verklaring in te vullen met de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende, of te verklaren dat er geen uiteindelijk belanghebbende is.

Ongebruikelijke transacties
De notaris is, net als advocaten en accountants, verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een meldpunt van de overheid, Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Dit geldt ook voor de voorbereiding van een dergelijke transactie. De overheid staat het de notaris niet toe de cliënt op de hoogte te brengen van de melding.

De notaris controleert voorgenomen transacties van de cliënt aan de hand van een lijst van indicatoren. Hij moet bijvoorbeeld een melding doen als de cliënt bij de transactie een bedrag wil betalen van meer dan 10.000 euro in contanten.

De meldingsplicht van de notaris geldt niet voor alle werkzaamheden die hij verricht. U kunt bij de notaris informeren voor welke diensten de meldingsplicht geldt. Ook heeft de notaris geen meldingsplicht in de oriënterende fase. Dat is de fase voordat de notaris daadwerkelijk start met de dienstverlening ten behoeve van de cliënt. De cliënt moet immers vrij zijn om in deze oriënterende fase alles met de notaris te bespreken. De meldingsplicht van de notaris geldt pas vanaf het moment dat hij een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde werkzaamheden onder de meldingsplicht vallen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.